21_edited.jpg

TAC:TAC 2020 SS

“ DIVERS(C)ITY ”

 

 街に飛び込む。